BĚLKOVICE     I     LAŠŤANY     I     DOLANY     I     ŠTARNOV     I     BOHUŇOVICE     I     ŠTERNBERK
       ÚVOD          PŘIPOJENÍ          POKRYTÍ          DALŠÍ SLUŽBY          KONTAKT          SATELITY          POČÍTAČE          REKLAMA
 ………………………………………………………………………………….
Smlouva o zprostředkování služby přístupu k síti internet
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1.
Poskytovatel - TurboNet - Marcel Hekele,
Bělkovice – Lašťany 395, 783 15 Bělkovice, Tel: 774 834 500, e-mail: hekelemarcel@seznam.cz ,
web: www.turbonet.info, SKYPE: marcelhekele

(dále jen jako poskytovatel) a

2.
Uživatel (fakturační adresa):
Jméno / název firmy*: ......................................................................................................................
Ulice*: ................................................................................................................................................
PSČ*: ...........................................Město: ........................................................................................
IČO: ...........................................Telefon*:
...........................................
DIČ: ...........................................E-mail*:........................................................................................
* nutno vyplnit
□ Poštou (manipulační poplatek 45Kč) □
Zasílat měsíční - čtvrtletní - ( …………….. ) vyúčtování: E-mailem


Pro vnitřní potřebu poskytovatele: (nevyplňujte)
Client.IP: ............................................................................................................
MAC: ...........................................................................................................

I. Předmět smlouvy
- Na základě této smlouvy vzniká mezi poskytovatelem a uživatelem smluvní vztah, na základě
kterého je uživatel oprávněn užívat službu připojení k internetu sítě TurboNet za podmínek uvedených
v této smlouvě. Cena služeb se řídí platným ceníkem poskytovatele.

II. Povinnosti a práva poskytovatele:
- Poskytnout uživateli za sjednanou cenu internetové připojení–konektivitu.
- Provádět opravy běžných závad připojení takovým způsobem, aby s přihlédnutím k okolnostem byly
odstraněny co nejdříve.
- Oznámit uživateli telefonicky nebo e-mailem v dostatečném předstihu, že dojde k omezení,
přerušení, změně nebo nepravidelnosti služby.
- Zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, týkajících se činnosti uživatele, kontaktech,
osobních údajích, o kterých se při poskytování služeb dozví, a to i po ukončení smluvního vztahu.
Tím není dotčena trestněprávní oznamovací povinnost.
- Poskytovatel je oprávněn omezit nebo zcela zakázat používání některých portů, které by mohly
narušovat plynulý chod celé sítě.
- Poskytovatel je oprávněn uvádět uživatele ve svém seznamu referencí pro účely svých prezentací.
V těchto referenčních seznamech je poskytovatel oprávněn uvést pouze jmenný seznam uživatelů,
uvedení kontaktních osob je možné pouze na základě souhlasu oprávněné osoby.

III. Povinnosti a práva uživatele:
- Uživatel je oprávněn užívat základní a doplňkové služby dle aktuální nabídky poskytovatele i
navrhovat změny rozsahu služeb.
- Uživatel je oprávněn předkládat návrhy, připomínky a žádosti k rozsahu a kvalitě poskytovaných
služeb.
- Uživatel je oprávněn podávat reklamace.
- Uživatel je oprávněn zvolit si adresu, pro doručování vyúčtování a jiných písemností poskytovatele.
- Uživatel je povinen řádně a včas platit za poskytnuté služby a to ve výši platné na základě ceníku
poskytovatele v době poskytnutí služby.
- Uživatel je povinen neprodleně a prokazatelně informovat poskytovatele o změnách všech údajů a to
zejména o změně jména, příjmení, sídla a místa podnikaní apd.
- Uživatel je povinen zabezpečit své softwarové a technické prostředky takovým způsobem, aby
nebyly zneužitelné třetím osobami k neoprávněnému přístupu a průniku do cizích sítí.
- Uživatel se zavazuje umožnit poskytovateli přístup k zařízením, které se nacházejí v prostorách
uživatele
- Uživatel nesmí žádným způsobem zasahovat do hardwaru a softwaru poskytovatele. O tento
hardware a případně software se musí uživatel řádně starat a chránit jej před poškozením.
- Uživatel nese plnou zodpovědnost za škodu, která vznikne jiným osobám a poskytovateli,
způsobenou zneužitím přístupového jména a hesla, a to i třetími osobami, jimž uživatel povolí přístup
ke službě, pokud tento přístup zneužijí k neoprávněnému přístupu nebo průniku do cizích sítí.
- Uživatel si zajistí případná povolení (např. majitele nemovitosti apod.) pro umístění (instalaci)
zařízení na dohodnutém místě.
- Uživatel se zavazuje, že nebude používat službu k páchání trestné činnosti a jiným protiprávním
činnostem nebo činnosti, která je v rozporu s etickými pravidly pro komunikaci prostřednictvím sítě
Internet. Jedná se zejména o šíření rasistických názorů, dětské pornografie, poplašných informací.
Dále zasílání nevyžádané elektronické pošty (tzv. spaming), šíření virů a neoprávněné vstupování do
cizích sítí (tzv. hacking) a provádění tzv. DOS útoků.

IV.
1. Rozsah poskytovaných služeb
1.1 Přístup je sjednán prostřednictvím mikrovlnného spoje zakončeným přes ethernet, nebo wireless.
1.2 Další služby budou uživateli poskytnuty na základě jeho řádně zaslané objednávky poštou nebo
telefonicky dohodou.
2. Účtování a úhrady
2.1 Zřizovací poplatek zaplatí uživatel při zapojení a zprovoznění služby. Paušální platby je uživatel
povinen hradit ode dne zapojení, není li dohodnuto jinak, a to na účet poskytovatele uvedený
shora. Kabel pro připojení internetu bude uživateli zaveden na libovolné místo v bytě v ceně
zřizovacího poplatku.. Zúčtovacím obdobím je myšleno kalendářní čtvrtletí, pokud není výslovně
dohodnuto jinak. V případě že je zapojení provedeno v průběhu zúčtovacího období, je fakturována
poměrná část užívání služby, nedohodnou-li se strany této smlouvy jinak.
2.2 Za poskytnutí připojení bude uživatel platit částky dle platného ceníku poskytovatele předem.
2.3 Pokud není touto smlouvou dohodnuto jinak, platí pro poskytování služeb ceny uvedené v ceníku
platném ke dni podpisu této smlouvy. S tímto ceníkem se uživatel dnešního dne seznámil a
souhlasí s ním, přičemž tuto skutečnost stvrdil dnešního dne podpisem této smlouvy.
2.4 Poskytovatel je oprávněn přerušit uživateli poskytování služeb v případě prodlení s platbou za
poskytování služeb nebo v případě opakovaného porušování pravidel chování na síti. Opětovně
připojení do sítě je zpoplatněno částkou 199,- Kč a bude provedeno až po připsání dlužné částky
na účet poskytovatele.
Poskytovatel bude po předchozím upozornění uživatele oprávněn od této smlouvy odstoupit z
důvodů uvedených v tomto odstavci. Odstoupením nebudou dotčeny povinnosti uživatele uhradit
dlužné částky a současně všechny závazky vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb.
2.5 Pro případ prodlení s platbami uživatele je poskytovatel oprávněn účtovat jednorázovou smluvní
pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Různé
3.1 Pokud není touto smlouvou dohodnuto jinak, platí pro poskytování služeb provozní podmínky,
které jsou ke stažení na webových stránkách turbonet.unas.cz.
3.2 Poskytování služeb uživateli bude zahájeno bez zbytečného odkladu po montáži technického
zařízení a po podpisu této smlouvy.
3.3 Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu smluvními stranami a je uzavřena na
dobu neurčitou. Kterákoliv ze stran ji však může vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí
být podána písemně a doručena druhé straně. Výpovědní lhůta je tříměsíční a začíná běžet prvním
dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3.4 Poskytovatel je oprávněn jednostranným úkonem změnit obsah této smlouvy. Je však povinen
oznámit změny uživateli nejméně měsíc před jejich vstoupením v platnost písemně nebo
elektronickou formou.
3.5 Poskytovatel není odpovědný za škody způsobené třetími stranami během využívání
poskytovaných služeb, které nemůže ovlivnit. Jedná se zejména o trvalé přerušení dodávek
páteřních datových toků, el.proudu, přerušení spojení do veřejné sítě Internet, mezinárodní
konflikty, násilné nebo protestní akce, opatření příslušných státních orgánů nebo jakýchkoliv třetích
stran, na kterých je poskytovatel závislý a jejichž jednání není schopen ovlivnit.
3.6 Poskytovatel prohlašuje, že je k poskytování uvedené služby oprávněn, neboť je držitelem
osvědčení č. 1985 vydaném Českým telekomunikačním úřadem pro Olomoucký kraj.


Dne ……………20


………………………….. …………………………….
Za poskytovatele                Uživatel
Smlouva