BĚLKOVICE     I     LAŠŤANY     I     DOLANY     I     ŠTARNOV     I     BOHUŇOVICE     I     ŠTERNBERK
       ÚVOD          PŘIPOJENÍ          POKRYTÍ          DALŠÍ SLUŽBY          KONTAKT          SATELITY          POČÍTAČE          REKLAMA
 ………………………………………………………………………………….
 Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb
(dále jen VOP)
Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání Smlouvy o poskytování a užívání
telekomunikačních služeb a podmínky, na základě kterých bude Marcel Hekele, IČ: 73838292
poskytovat účastníkovi telekomunikační služby ( dále jen služba ) a zprostředkování přístupu
k síti internet, které jsou předmětem podnikání, na základě Osvědčení číslo 1895 vydané
Českým telekomunika čním úřadem, pro Olomoucký kraj.

I.Definice pojmů
1. Poskytovatel je fyzická osoba., která poskytuje a zajišťuje Službu v souladu s platnými
právními předpisy a v rozsahu povolení udělených Českým telekomunikačním úřadem.
2. Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytnutí služby
užívá služeb poskytovatele. Z této služby je vyjmuto Ministerstvo obrany ČR.
3. Oprávněný zástupce je osoba oprávněná jednat, přijímat závazky a uzavírat smlouvy
jménem smluvní strany, nebo jednat, přijímat závazky a uzavírat smlouvy
za smluvní strany jako její zástupce. Oprávněný zástupce se může dát zastoupit zmocněncem
vybaveným k zastupování platnou plnou mocí s notářsky ověřenými
podpisy zmocnitele.
4. Kontaktní osoba smluvní strany je osoba, která zajišťuje přenos informací mezi oběma
smluvními stranami, týkajících se plnění Smlouvy o připojení, a je
oprávněna závazně jednat ve věcech poskytování Služby podle této Smlouvy.

II. Smlouva
1. Předmětem Smlouvy o poskytnutí Služby ( dále jen „ Smlouva“) je závazek Poskytovatele
dodat účastníkovi služby, práce a zboží ( dále jen „Služba“) spočívající ve zřízení jedné nebo
více telekomunikačních Služeb popsaných ve Smlouvě nebo jejích přílohách a v poskytování
těchto služeb včetně poskytování souvisejících doplňkových Služeb a závazek Účastníka tyto
Služby užívat a za poskytnuté služby řádně platit dohodnutou cenu. Předávacím bodem služby
je koncová účastnická zásuvka, není-li dohodnuto jinak.
2. Smlouva o poskytování služby může být uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou.
3. Smlouva je uzavřená, jestliže je platná a účinná. Platnost a účinnost se stanovují na den
převzetí oprávněným zástupcem účastníka. K uzavření smlouvy lze použít formulářů
užívaných poskytovatelem v běžném obchodním styku. Smlouvu lze měnit písemně, a to
písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě nebo jejím přílohám podepsanými oprávněnými
zástupci účastníka a poskytovatele.
4. Převod práv a závazků Účastníka ze Smlouvy na třetí osobu je možný jen
s písemným souhlasem Poskytovatele.
5. Při změně Smlouvy na žádost Účastníka před zřízením nebo zahájením Služby, např.při
změně
umístění koncového bodu Účastníka nebo jiné Účastníkem požadované změně, je Účastník
povinen Poskytovateli uhradit náklady již vynaložených prací a výkonů. Tato služba je
poskytována na území ČR pouze v místě dostupném pomocí technických prostředků
poskytovatele.
6. Za podstatné porušení Smlouvy Poskytovatelem se považuje případ, kdy Poskytovatel:
a) Nezřídil požadovanou Službu ani v přiměřené době po uplynutí lhůty
uvedené ve Smlouvě.
b) Neprovedl sjednanou změnu Služby ani v přiměřené době po uplynutí dohodnuté lhůty pro
provedení změny stanovené v příslušném dodatku ke Smlouvě o změně Služby.
7. Za podstatné porušení Smlouvy Účastníkem se považuje případ, kdy Účastník:
a) Je v prodlení s úhradou účtované ceny za poskytnuté Služby nebo části takové ceny déle
než 14 dní po datu splatnosti.
b) Neposkytl jistotu podle ust.čl. VIII, odst. „h“ a byl k tomuto vyzván.
c) Poskytl Poskytovateli nesprávné údaje v souvislosti se zřízením Služby.
d) Opakovaně zavinil závažné poškození, ztrátu nebo zničení zařízení Poskytovatele .
e) Opakovaně a přes upozornění používá poskytovanou telekomunikační Službu nebo zařízení
Poskytovatele v rozporu se Smlouvou nebo platnými právními předpisy.
f) Odepře Poskytovateli přístup k technickým zařízením a systémům Účastníka v souvislosti
s lokalizací a odstraněním poruchy.
g) Neodpojí bez prodlení své zařízení od veřejné sítě nebo sítě Poskytovatele, pokud takové
zařízení působí poruchy, rušení a jiné
závady na síti, ačkoliv byl k takovému odpojení Poskytovatelem vyzván.
8. Smlouva může být ukončena následně:
a) Písemnou dohodou smluvních stran .
b) Výpovědí Účastníka, s dvouměsíční výpovědní lhůtou, přičemž tato se počítá od prvního
dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.
c) Výpovědí Účastníka z důvodu změny podmínek s jednoměsíční výpovědní lhůtou, přičemž
tato se počítá od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli a musí
být odeslána nejpozději do 30 dnů po provedení takové změny Poskytovatelem.
d) Odstoupením Poskytovatele z důvodu podstatného porušení Smlouvy dle ust. VOP čl.7. .
Účinky odstoupení od Smlouvy z důvodu takovéhoto podstatného porušení Smlouvy
Uživatelem nastávají doručením písemného prohlášení Poskytovatele Uživateli, přičemž toto
doručení může být realizováno i elektronicky na e-mail Účastníka.
e) Odstoupením z důvodu podstatného porušení Smlouvy nebo VOP . Účinky odstoupení od
Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy nastávají doručením písemného prohlášení
oprávněné smluvní strany vůči porušující smluvní straně.

III. Povinnosti Poskytovatele
1. Poskytovatel je povinen za sjednanou cenu poskytovat požadovanou Službu podle Smlouvy
v souladu s všeobecnými podmínkami. Za kompatibilitu a funkčnost PC nebo jiného
koncového zařízení účastníka odpovídá sám účastník.
2. Na žádost Účastníka provést změnu Služby v souladu s platnými smluvními podmínkami.
3. Udržovat infrastrukturu své sítě ve stavu a kvalitě odpovídající příslušným technickým a
provozním standardům a podmínkám stanoveným právními předpisy.
4. Oznámit v předstihu Účastníkovi přerušení, změny nebo nepravidelnosti v poskytování
Služby, které jsou Poskytovateli v dostatečném předstihu předem známy.
5. Zveřejňovat informace o případných změnách ve Službě. Poskytovatel neodpovídá za
závady vzniklé na zařízeních Účastníka.

IV. Povinnosti Účastníka
1. Účastník je povinen řádně hradit ceny za Služby poskytované dle Smlouvy.
2. Zajistit, aby koncová zařízení, která instaluje, splňovala podmínky stanovené zvláštními
právními předpisy. Účastník odpovídá za stav svých koncových zařízení, která připojuje na
zařízení Poskytovatele.
3. Oznamovat závady neprodleně Poskytovateli a umožnit Poskytovateli přístup k zařízení
Poskytovatele umístěného v prostorách Účastníka za účelem oprav či údržby.
4. Obstarat souhlas majitele objektu pro instalaci zařízení nutného k poskytování
telekomunikační Služby. Souhlas majitele může být nahrazen prohlášením Účastníka o tom,
že majitel vyslovil souhlas s instalací. V tomto případě nebude vyžadován písemný souhlas
majitele, avšak Účastník je přímo odpovědný za veškeré závazky k majiteli objektu vzniklé v
souvislosti s instalací.
5. Neprodleně písemně informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů
Účastníka uvedených ve Smlouvě, a to jména a příjmení nebo obchodního jména, bydliště
nebo sídla, právní formy, bankovního spojení, telefonních čísel, IČ, DIČ, a to nejpozději do 7
pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
6. Při odstoupení od Smlouvy Účastníkem před zřízením, zahájením nebo změnou Služby je
Účastník povinen Poskytovateli nahradit cenu již vynaložených prací a výkonů.
7. Po ukončení Smlouvy je Účastník povinen bez zbytečného prodlení vrátit Poskytovateli
zapůjčený hmotný nebo nehmotný majetek, který obdržel za
účelem poskytování Služby. Veškeré pohledávky a závazky vyplývající ze Smlouvy vyrovnají
smluvní strany nejpozději do 30 kalendářních dnů po jejím ukončení.
8. Na výzvu Poskytovatele je Uživatel povinen doplnit poskytnuté údaje o další informace
nezbytné k poskytování Služby a plnění dle Smlouvy a to v termínu do 10 dnů od obdržení
výzvy o doplnění údajů. V případě , že Uživatel nedoplní údaje ve stanoveném termínu je
Poskytovatel oprávněn dle ust. čl.IX odst.č 2 VOP odstoupit od smlouvy o poskytování
služeb, případně omezit nebo přerušit poskytování Služby.
9. Uživatel může v případě doručení oznámení o změně Všeobecných obchodních podmínek
nebo Ceníku odstoupit od smlouvy o poskytování služeb a to do 15 dnů od doručení
uvedeného oznámení. Toto právo nenáleží Uživateli v případě, že k uvedeným změnám dojde
na základě závazného právního předpisu, rozhodnutí správního orgánu nebo soudu.
Uplynutím lhůty 15 dnů bez prokazatelného doručení odstoupení se má za to, že uživatel se
změnou souhlasí a právo na zrušení Smlouvy o poskytování služeb odstoupením zaniká.

V . Způsob uplatnění odpovědnosti za vady ( reklamace ) Nároky Účastníka v případě
přerušení dodávky služby .
Způsob hlášení poruch
1. Poskytovatel odpovídá pouze za vady, které vznikly porušením povinností vyplývajících ze
Smlouvy, pokud k takovému porušení došlo úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí
Poskytovatele, jeho zaměstnance nebo obchodního zástupce. Poskytovatel neodpovídá za ušlý
zisk účastníka.
2. V případě omezení nebo neposkytnutí Služeb podle Smlouvy je odpovědnost Poskytovatele
vůči Účastníkovi určena jako odpovědnost urychleně odstranit závady dle závažnosti poruchy,
nejpozději však do 30 dnů, a vrátit neoprávněně účtované a zaplacené částky. Porucha musí
být hlášena prokazatelně telefonicky, faxem, osobně nebo elektronickou poštou na adresu
poskytovatele.
3. Nárok na slevu vzniká při souvislé poruše delší než 24 hodin. Poskytovatel má právo na
odstávky související s údržbou systému a to do rozsahu max. 1hodiny týdně. Nevyčerpané
doby odstávky se mohou sčítat max. po dobu 6 po sobě následujících měsíců. Plánovaná
odstávka musí být zveřejněna nejpozději 24 hodin předem na www stránkách poskytovatele.
4. Poskytovatel neodpovídá za vady, které vznikly jako důsledek neoprávněného zásahu
Účastníka do jakékoliv ze součásti přípojného místa. V takovém případě si Poskytovatel bude
účtovat náhradu na odstranění závady v souladu s ceníkem.
5. Poskytovatel neodpovídá za závady na síti jiných operátorů a na závadách na
zařízení účastníka.

VI. Rozsah poskytované služby
Služby přístupu k síti INTERNET. Hlasové komunikace prostřednictvím sítě INTERNET.
VII. Seznamy Účastníků, evidence údajů, důvěrnost informací
1. Nedohodnou-li se Poskytovatel s Účastníkem jinak, Účastník souhlasí s uvedením svého
jména a příjmení nebo obchodního jména v seznamu účastníků Poskytovatele. Seznam
účastníků vydává Poskytovatel případně k tomu pověřená společnost na www.stránkách
poskytovatele, případně v tištěné podobě a aktualizuje jej podle aktuálních potřeb.
2. Poskytovatel může všechny informace týkající se Účastníka, užívat pouze v souladu s
platným právním řádem České republiky k účelům provozování Služby.
3. Poskytovatel nezpřístupní tyto informace třetím osobám, s výjimkou případů stanovených
nebo požadovaných zákonem nebo na základě souhlasu Účastníka.

VIII. Cena služeb, platební podmínky
1. Ceny poskytovaných Služeb jsou uvedeny v platném ceníku Služeb, nebo jsou součástí
Smlouvy.
2. Zúčtovací období je jeden měsíc, kvartál, pololetí nebo rok dle dohody smluvních stran.
3. Poskytovatel provádí vyúčtování formou vystavení daňového dokladu/faktury
Účastníkovi takto:
a) Jednorázové platby ( např. instalace, registrace domény ) jsou účtovány
Poskytovatelem ihned po převzetí příslušného plnění Účastníkem.
b) Pravidelné platby jsou účtovány k prvnímu dni zúčtovacího období
včetně. Zúčtovací období u pravidelných plateb je zpravidla období jednoho kalendářního
měsíce, nebo kvartálu, pololetí, nebo roku.
c) Předplatné za období zvolené Účastníkem je zúčtováno k prvnímu dni předplaceného
období.
d) Dojde-li ke změně Služby, potom se ceny za změněnou Službu začínají účtovat dnem
následujícím po provedení změny Služby.
e) Účtované částky musí být uhrazeny na účet Poskytovatele uvedený v daňovém dokladu
nejpozději v den splatnosti, jinak je Účastník v prodlení. Splatnost faktury je 20 dní ode dne
vystavení, pokud se strany ve smlouvě nedohodly jinak.
f) Poskytovatel je oprávněn účtovat Účastníkovi náklady spojené s rozesláním upomínek a
vymáháním pohledávek. Tyto náklady je Účastník povinen zaplatit ve lhůtě stanovené
Poskytovatelem a uvedené ve vyúčtování těchto vymáhaných pohledávek.
g) Platba za poskytnutou Službu na základě daňového dokladu může být provedena převodem
z účtu nebo povolením inkasa z účtu. Splatnost faktury je stanovená do 20 dnů po vystavení.
Je-li Účastník v prodlení s platbou ceny Služby, je Účastník povinen platit z nezaplacené
částky smluvní cenu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
h) Poskytovatel je oprávněn požadovat od Účastníka mimořádnou zálohu (jistotu) ve výši
úhrnu jednoho nebo tří měsíčních plateb dle příslušné Smlouvy.
i) Poskytovatel je oprávněn použít jistotu k započtení pohledávek Poskytovatele vůči
Účastníkovi, zejména k úhradě ceny za poskytnutí Služeb, pravidelných periodických plateb a
nezaplacených smluvních pokut.
4. Při opětovném zprovoznění užívání Služby po úhradě dlužných plateb, má Poskytovatel
nárok na poplatek za opětovné zapojení služby ve výši 25 % měsíční platby minimálně však
500,- Kč a náhradu všech nutných nákladů za znovu zprovoznění služby.

IX . Omezení a zastavení poskytování služeb:
1. Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby, jestliže je jeho možnost
poskytovat Službu omezena objektivně neodvratitelnou událostí, kterou nemohl předvídat, ani
jí zabránit. Jedná se zejména o pozastavení povolení k provozování Služby ze strany
příslušného správního (povolujícího) orgánu v období mimořádné situace, nebo z jiného
důležitého obecného zájmu. Poskytovatel je oprávněn omezit či pozastavit omezování Služby
i v případě, že je Účastník v prodlení s úhradou ceny Služby.
2. V případě, že Účastník nezaplatí včas řádně vyúčtované ceny za poskytnutou Službu nebo
neplní další smluvní podmínky, zašle Poskytovatel Účastníkovi písemné upozornění s
uvedením termínu náhradního plnění. Pokud Účastník v uvedeném termínu nezjedná nápravu,
Poskytovatel má právo zastavit poskytování Služby nebo zamezit aktivní přístup ke Službě.
3. Poskytovatel je oprávněn účtovat na nejbližším příštím vyúčtování
Účastníkovi za zaslání písemného upozornění podle čl. IX.2. upomínací náklady. Za znovu
zapojení Služby je účtován poplatek dle ceníku.
4. Nárok Poskytovatele na úhradu dlužných cen za Služby a za periodické platby
podle Smlouvy není dotčen omezením nebo zastavením poskytování služeb z důvodů prodlení
Účastníka s úhradou těchto cen Služby.
5. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit Službu pokud tato bude Účastníkem využívána v
rozporu s právním řádem České republiky a morálními a etickými zásadami.

X. Ustanovení společná a závěrečná
1. Smluvní vztah mezi Účastníkem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.
2. Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích
nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této
smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány podle českého práva v rozhodčím řízení
před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí
a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové
adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu
rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle
Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí
doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů
ve formě Řízení on-line podle části čtvrté Jednacího řádu rozhodčího řízení. Smluvní strany
výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s
Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také
tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.
Smluvní strany si pro Řízení online zvolily tyto e-mailové adresy :
Za poskytovatele: turbonet@seznam.cz.cz
Za účastníka : viz smlouva
3. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek bude považováno za nezákonné,
neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude
dotýkat ostatních ustanovení těchto podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato
nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Poskytovatel a Účastník
souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou
uahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a
účelu těchto podmínek. Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne
01.12.2007
Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb