BĚLKOVICE     I     LAŠŤANY     I     DOLANY     I     ŠTARNOV     I     BOHUŇOVICE     I     ŠTERNBERK
       ÚVOD          PŘIPOJENÍ          POKRYTÍ          DALŠÍ SLUŽBY          KONTAKT          SATELITY          POČÍTAČE          REKLAMA
 ………………………………………………………………………………….
Všeobecná ustanovení:
a) Obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vztah mezi firmou Marcel Hekele, IČ:
73838292 (dále jen Prodávající) a zákazníky či obchodními partnery (dále jen Kupující).
Všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejňovány, jsou k dispozici v prodejních odděleních
Prodávajícího a jsou taktéž (společně s reklamačním řádem) viditelně vystaveny
v provozovnách Prodávajícího.
b) Právní vztahy Prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito OP se
řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy
souvisejícími. Uzavření kupní smlouvy Kupující je povinen se seznámit s obchodními
podmínkami a reklamačním řádem před objednáním zboží. Podáním objednávky Kupující
stvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí Objednávka.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací učiněnou
prodávajícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího převzetím zboží, pod
podmínkou zaplacení kupní ceny. Do doby, než dojde k zaplacení kupní ceny je
zboží majetkem Prodávajícího.
Způsoby objednání:
- prostřednictvím elektronického obchodu
- elektronickou poštou
- ústní dohodou sjednané v prodejním oddělení Prodávajícího
- telefonicky
- písemně
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem ředepsaných
údajů a náležitostí.
Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.
Cena
Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Ceny uvedené v materiálech
Prodávajícího (katalogy, nabídky) jsou uvedeny bez DPH, dopravy a dalších poplatků, není-li
výslovně uvedeno jinak.
Ceny s DPH pro koncové spotřebitele jsou uvedeny na webové adrese:
Ke změnám cen zboží nabízeného Prodávajícím dochází z pravidla jednou týdně. Prodávající
si vyhrazuje právo ke změně cen průběžně vlivem změny v celních sazbách, kurzech měn,
dovozních a vývozních poplatků, atd.
Dodací podmínky
a) Dodací lhůty zboží jsou podmíněny včasnými dodávkami zboží dodavatelů Prodávajícího.
Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklé nedodáním zboží od dodavatelů Prodávajícího.
Kupující je oprávněn odstoupit od části smlouvy o dodávce zboží, která nebyla ze strany
Prodávajícího včas plněna, pokud byl termín dodávky odsouhlasen písemně oběma stranami.
b) Vzhledem k charakteru obchodního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím není
Prodávající povinen při jednotlivých nákupech zboží předvádět Kupujícímu jeho funkčnost.
c) Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího,
nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log
či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou
sjednáno jinak.
Odběr zboží
a) Zboží lze vyzvednout osobním odběrem v sídle Dolany 466, 783 16 Dolany u Olomouce,
nebo u partnerů.
b) Zboží je možno Kupujícímu zaslat přepravní službou. Podmínkou je objednávka přijatá do
16:00 hod. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin, je-li skladem.
Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
Cena poštovného je připočítána k ceně zásilky. V případě objednávky nad 10.000,- Kč bez
DPH hradí přepravu Prodávající.
c) Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy zabaleno do ochranných obalů, aby
nedošlo při přepravě k jeho poškození. Použité ochranné obaly nemusí korespondovat obsahu.
d) Kupující přebírá zboží proti podpisu na faktuře, dodacím listě, případně dokladu o
hotovostním nákupu. Podpisem Kupující stvrzuje naplnění kupní smlouvy dle množství a
sortimentu a zároveň potvrzuje, že dodané zboží nemá známky zjevných vad a poškození.
e) V případě zaslání zboží prostřednictvím přepravní služby Kupující stvrzuje své převzetí
zboží podpisem na přepravních protokolech. Kupující je povinen bezprostředně při dodání
překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost bezpečnostní
pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné
nebo poškozené zásilky. Pokud Kupující zjistí nekompletnost dodávky, záměnu sortimentu
při dodávce zboží prostřednictvím přepravní služby, je povinen uplatnit reklamaci u dopravce
(sepsat s dopravcem škodní protokol) a tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci, jinak se
dodávka považuje za kompletní a bez závad. Pokud je Kupujícím převzetí zásilky stvrzeno
podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky
není žádný nárok. Potvrzením převzetí zboží Kupujícím nejsou dotčeny jiné oprávněné
nároky Kupujícího vůči Prodávajícímu, které mohou vzniknout z důvodu skrytých vad,
nefunkčnosti dodaného zboží atd. Tyto oprávněné nároky jsou dále řešeny reklamačním
řádem Prodávajícího.
f) Uzavřením smlouvy se Kupující a Prodávající vzájemně dohodli, že všechny sporné
záležitosti (připomínky Kupujícího, nepřevzetí reklamace Prodávajícím od Kupujícího s
udáním důvodu atd.) budou řešeny písemně doporučeným dopisem a to vždy do tří dnů (za
den zaslání se bere razítko pošty - termín je smluvní, tak aby byla záležitost vyřízena co
nejdříve) od vzniku sporné záležitosti (např. den nepřevzetí reklamace nebo připomínky
Kupujícího). Pokud Kupující do této doby písemně nevyrozumí Prodávajícího je považována
sporná záležitost za vyřízenou ke spokojenosti obou stran.
Platební podmínky
- platba v hotovosti při nákupu
- platba bankovním převodem na účet Prodávajícího (pokud má Kupující s Prodávajícím
dohodnut bezhotovostní platební styk - proforma faktura)
- na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
- na splátky (pouze v případě, že Kupující splní podmínky společnosti poskytující splátkový
prodej) Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy při nákupu zboží prostřednictvím prostředků komunikace na
dálku:
a) Tento článek se vztahuje na nákup zboží prostřednictvím telefonu, faxu, emailu, ICQ a e-
shopu. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Kupující může realizovat své právo osobním vrácením zboží na prodejně nebo doručením
zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců.
Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s
veškerým příslušenstvím včetně přiložených záručních listů a návodů. V případě osobního
vrácení zboží na prodejně vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu po převzetí vráceného
zboží a odzkoušení funkčnosti, vždy bankovním převodem na účet zadaný Kupujícím. Lhůta
pro odstoupení od smlouvy je zachována, jestliže Kupující poslední den lhůty vrátí zboží
osobně na prodejně nebo je přepravce doručí Prodávajícímu.

Kupující nemůže odstoupit od smluv:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před
uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle
- na vůli dodavatele
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží,
které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
- na dodávku zboží, které bylo vyrobeno Kupujícímu na zakázku
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich
originální obal
- na dodávku novin, periodik a časopisů spočívajících ve hře nebo loterii.

Práva a povinnosti:
Prodávající
a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na
adresu Kupujícího v termínu, na kterém se Kupující s Prodávajícím písemně dohodli. Při
převzetí zboží obdrží Kupující ke zboží vždy daňový doklad, záruční list.
b) Prodávající se zavazuje řádně informovat Kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků,
o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku zajišťuje
Prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku.
Návod se nepřikládá ke komponentům určeným k montáži do PC (charakteru samostatně
nefunkčního servisního dílu).
c) Obrázky a specifikace produktů v internetovém obchodě mají pouze ilustrační charakter a
nemusí odpovídat skutečnosti.
d) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
e) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující opakovaně neplní svůj
závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
f) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění
nemožným, nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění. V případě, že Kupující zaplatil
objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking, apod.) a odstoupí-li od
smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí Prodávající Kupujícímu celou částku.
g) Podá-li Kupující objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku,
je prodávající povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně
potvrdit její obdržení. To neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty
nebo obdobnou individuální komunikací.
Kupující:
a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být
objednané zboží odesláno.
b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je
zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Reklamace vad:
Uplatňování reklamací a postup při jejich vyřizování řeší Reklamační řád.
Obchodní podmínky